سوالات متداول

بررسی و تحویل مدارک شناسایی، گرفتن مدارک عدم اعتیاد و سوء پیشینه از نیروها، بررسی و احراز مدرک سکونت نیرو ها و گرفتن و بررسی معرف ضامن هایی که پشت سفته نیروها رو به عنوان ضمانت امضا می‌کنند

نیرو بعد از انجام دو روز کار به صورت آزمایشی مشروط به رضایت کارفرما و خود ایشان، شرکت اقدام به بستن قرارداد خواهد کرد و لازم به ذکر است که در حین مدت قرارداد در صورت عدم رضایت کارفرما نیرو ایشان بدون ضرر و زیان تعویض می گردد.